Všeobecné ustanovenia

OSMOSA s.r.o., Hlavná 1, Diakovce 925 81

www.osmosa-diakovce.sk, mail: osmosa@osmosa-diakovce.sk

t.č. 031/7713925, 0903 731 951, 0907 788 696, fax: 031/771 3689

 

                                                      IČO : 34151567

                                                                     DIČ DPH : SK 2020189875

                                                                                            Banka: UNICREDIT Bank

                                                                                            Číslo účtu : 6615263023/1111

                                                                          reg. OR OS Trnava, odd. s.r.o.

                                                        vlož. č. 16030/T

OBCHODNÉ PODMIENKY

pre predaj tovaru a služieb

 

a) Tieto obchodné podmienky a vzťahy z nich vyplývajúce sa riadia Obchodným

zákonníkom c. 513/1991 Zb.

 

b) Objednávky a prípadne zmeny sa prijímajú výhradne písomnou formou – faxom, emailom, poštou, alebo osobne

.

c) Na objednávke musia byt uvedené nasledovné údaje :

- presný názov odberateľa, fakturačná adresa odberateľa, dodacia adresa odberateľa

(pokiaľ je odlišná od fakturačnej), dátum objednávky, meno objednávajúceho,

telefón, fax, mobil, e-mail, v prípade firiem IČO, DIČ, IČ DPH , spôsob dopravy,

razítko a podpis

- v prípade nových odberateľov požadujeme predložiť s objednávkou aj výpis

z obchodného registra alebo živnostenský list a registráciu k IČ DPH

- v prípade súkromných odberateľov presná adresa, prípadne adresa dodávky.

 

d) Špecifikácia objednaného tovaru :

- tvar frézovania - výfrez, fólia predných plôch dvierok, prípadne fólia zadných plôch dvierok, ak zákazník chce obojstranne fóliované, šírka v mm, výška v mm, množstvo v ks, typ dvierok plné alebo presklené, 4-mriežka a 6-mriežka, smer vlákien imitovanej dreviny pri dvierkach a šuplíkoch

- Pri sortimente barová rampa a rímsy je potrebné uviesť : fóliu, typ, a množstvo v ks

 - v prípade striekaných dvierok presný typ frézovania, názov a číslo farby, lesklé alebo matné.

- v prípade nábytku uviesť všetky náležitosti podľa objednávkového formulára a nákresu, ktorý zákazník schváli. Doplnky, ktoré nie sú v objednávkovom formulári sa považujú za neobjednané. V prípade, že zákazník si ich žiada, musia byť doobjednané písomnou formou, celková cena nábytku sa tým navyšuje.

- orientačná cena, ktorá je zákazníkovi nahlásená sa upresní po vymeraní priestoru  a táto ako konečná suma sa oznámi zákazníkovi.

 

 e) Zmeny v objednávke je možné z výrobných dôvodov uskutočniť najneskôr do 24 hodín od doručenia objednávky v prípade dvierok, v prípade nábytku zmeny možno realizovať  do vymerania.

 

 f) Dodacia lehota je 10 – 15 pracovných dní od doručenia objednávky odberateľom + prípadné  dni rozvozu – v prípade dvierok.

- v prípade nábytku je dodacia lehota stanovená v objednávke, po vzájomnom súhlase je možné ju upraviť.

 

g) Platba za tovar sa uskutočňuje v hotovosti pri odbere, prípadne na základe zálohovej

faktúry. Zálohová faktúra sa považuje za uhradenú pripísaním fakturovanej sumy na náš

účet pred dodaním tovaru.

.

i) Po vyrobení objednaného tovaru bude odberateľ telefonicky alebo písomne informovaný o možnom odobratí alebo poslaní tovaru

.

j) Prirážky: za výfrez na sklo , za dvierka menšie ako 0,16m2

, za smer vlákien po výške alebo po šírke neúčtujeme !!!.

 

k) Balenie :

- pri osobnom odbere je cena balenia zahrnutá v cene

- pri poslaní dvierok zásielkovou službou, špedičnou firmou bude cena balenia

fakturovaná odberateľovi.

- v prípade nábytku pri osobnom odbere je zabezpečené štandardné balenie – strečová fólia.

 

l) Doprava :

- vlastná

- zásielkovou službou, prípadne špedičnou firmou bude doprava fakturovaná

odberateľovi

- Osmosa

-

-

m) Reklamácie :

- Reklamácie tovaru sa riadia reklamačným poriadkom našej firmy, ktorý je v prílohe

a je neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok.

 

 

                                                                                   1.1.2012

                                                                                   Osmosa s.r.o.

                                                                                   Hlavná 1,  Diakovce

 

OSMOSA s.r.o., Hlavná 1, Diakovce 925 81

www.osmosa-diakovce.sk, mail: osmosa@osmosa-diakovce.sk

t.č. 031/7713925, 0903 731 951, 0907 788 696, fax: 031/771 3689

 

                                                                       IČO : 34151567

                                                                                      DIČ DPH : SK 2020189875

                                                                                                     Banka: UNICREDIT Bank

                                                                                                     Číslo účtu : 6615263023/1111

                                                                                            reg. OR OS Trnava, odd. s.r.o.

                                                                        vlož. č. 16030/T

Reklamačný poriadok

 

1.Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný alebo dodaný tovar pri prevzatí kupujúcim.

V prípade osobného odberu je nutné, aby si kupujúci skontroloval odoberaný tovar a služby. Týmto spôsobom sa snažíme predchádzať prípadným reklamáciám.

 

2. Predávajúci ďalej zodpovedá za chyby, ktoré vznikli na tovare počas záručnej doby v prípade, že boli spôsobené v procese výroby alebo chybou materiálu. Pri tovare, ktorý bol predaný za nižšiu cenu, predávajúci nezodpovedá za chyby, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá.

 

2. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru a služieb, ktoré mohol kupujúci pri prehliadke zistiť, najmä nezodpovedá za to, ak kupujúci neskôr bude reklamovať chýbajúce príslušenstvo tovaru, alebo mechanické poškodenie tovaru zistiteľné pri prehliadke. Predávajúci za takéto vady nezodpovedá ani vtedy, ak kupujúci nevyužil možnosť vykonať prehliadku tovaru. Kupujúci môže uplatniť nároky na chyby iba ak preukáže, že uvedené chyby mal tovar už v dobe prevzatia.

 

3. Za škody na tovare, ktoré vznikli po jej prevzatí dopravcom  až do jeho vydania  zákazníkovi zodpovedá prepravca. V prípade poškodenia tovaru dopravcom, kupujúci má právo žiadať náhradu škody u príslušného dopravcu , pretože predajca nezodpovedá za škody spôsobené dopravcom.

 

4. Ak sa kupujúci a predajca nedohodne inak, záručná doba trvá 24 mesiacov. Začína  plynúť prevzatím tovaru kupujúcim.  Práva za zodpovednosť za chyby tovaru a služieb, na ktoré sa vzťahuje záručná doba zaniknú, ak neboli riadne uplatnené v záručnej dobe.

 

5. V prípade, že došlo k poškodeniu tovaru kupujúcim (  prirodzené alebo mechanické poškodenie tovaru a jeho komponentov, vrátane náhodného, spôsobené znečistením tovaru a jeho častí v dôsledku zanedbania údržby,  používaním tovaru v podmienkach , ktoré svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mech. vplyvmi prostredia nezodpovedajú podmienkam , v ktorých sa tovar bežne používa, v dôsledku živelnej udalosti, násilným poškodením tovaru, nedodržaním zásad používania tovaru, vady, ktoré si kupujúci spôsobil sám alebo ktoré boli spôsobené neodbornou montážou , neodbornou opravou inou osobou ako dodávateľom, polotovary  , ktoré kupujúci následne nespracoval bežným spôsobom resp. neuskladnil v podmienkach na to určených ) nemôže byť reklamácia uplatnená.

 

6. Kupujúci je povinný zistené viditeľné chyby tovaru reklamovať   u predávajúceho počas otváracej doby  , u ktorého bol tovar zakúpený výhradne písomnou formou s nasledovnými údajmi:

- svoje kontaktné údaje

-          dátum dodania zákazky

-          - názov reklamovaného tovaru

-          - dodané množstvo

-          popis chyby tovaru a návrh riešenia

 

7. K reklamácii je nutné predložiť doklad o zaplatení/faktúra / a dodací list. Bez uvedených dokladov nie je možné reklamáciu vybaviť.

 

8. Reklamácia spolu s odstránením chyby musí byť vybavená do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na inom termíne.

 

9. Ak sa jedná o chybu, ktorú je možné odstrániť , má kupujúci právo, aby bola bezplatne a včas poriadne odstránená.

 

10. Ak ide o chybu, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby výrobok mohol byť používaný tak ako bezchybný, má kupujúci právo na výmenu výrobku, alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Uplatnený nárok nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho. Účinky odstúpenia od zmluvy nevzniknú alebo nezaniknú, iba ak kupujúci nemôže vrátiť tovar v stave v akom ho prevzal od predávajúceho. Pri dodaní náhradného tovaru je predávajúci oprávnený požadovať, aby mu na jeho náklady kupujúci vrátil tovar v stave a akom mu bol dodaný.

 

11. V prípade, že sa jedná o chybu, ktorú nie je možné odstrániť, no ktorá nebráni k používaniu výrobku ako v prípade bezchybného, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.

 

12. Doba od podania do vyriešenia reklamácie sa do záručnej doby nepočíta. V prípade, že dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia tovaru.

 

13. Riešenie reklamácie musí byť obojstranne odsúhlasené, v žiadnom prípade sa nemôže jednať o jednostranné riešenie reklamácie.

 

14. Právne vzťahy týkajúce sa reklamácií neupravené týmto reklamačným poriadkom sa riadia Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb.

 

 

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa : 1. 1. 2012 a ruší všetky predchádzajúce ustanovenia a zvyklosti súvisiace s vybavovaním reklamácií  a zárukou na tovar.

 

Nesplnením vyššie uvedených reklamačných podmienok kupujúci ohrozuje kvalitu a časový priebeh reklamačného konania .

 

Vypracoval : Szarková                                              Schválil:  Szarka Igor, konateľ

 

V Diakovciach 1.1.2012

 

OSMOSA s.r.o., Hlavná 1, Diakovce 925 81

www.osmosa-diakovce.sk, mail: osmosa@osmosa-diakovce.sk

t.č. 031/7713925, 0903 731 951, 0907 788 696, fax: 031/771 3689

 

                                                                      IČO : 34151567

                                                                                     DIČ DPH : SK 2020189875

                                                                                                     Banka: UNICREDIT Bank

                                                                                                     Číslo účtu : 6615263023/1111

                                                                                             reg. OR OS Trnava, odd. s.r.o.

                                                                          vlož. č. 16030/T

TECHNICKÉ PODMIENKY

 

pre výrobu, použitie, údržbu a skladovanie kuchynských dvierok

 

1. Úvod

- kuchynské dvierka sú vyrábané z MDF dosky hrúbky 18 mm frézované profilovými

frézami na 3 osom CNC centre podľa štandardnej ponuky. Iné tvary a hrúbky je možné realizovať na základe dohody so zákazníkom

.

- MDF dosky sú polotvrdé drevovláknité dosky, ktoré majú výborné mechanické vlastnosti a sú vhodné na výrobu nábytku predovšetkým tam, kde majú byť hrany a plochy profilované. MDF dosky sú zo zadnej strany povrchovo upravené melamínovou fóliou a z ofrézovanej strany PVC fóliou, ktorá je nalisovaná pomocou vákuového lisu.

 

- pre povrchovú úpravu sa používa PVC fólia s povrchom odolným voči vode, farebne stála ,resp. sa striekajú farbou

 

- pri výrobe sa používa teplom vytvrdzujúce vodovzdorné lepidlo s teplotnou odolnosťou cca 90° - 100°C

 

- PVC fólia má tepelnú odolnosť do 120° C

-        

- Povrchy z PVC fóliou nie sú odolné voči organickým rozpúšťadlám ako sú riedidlá,

odlakovače na nechty, alkohol a iné.

 

- fólie vo vzorkovníku platia len dovtedy, pokiaľ dovozca uvedenú fóliu nevyradil zo svojej ponuky.

-        

- prípustná tolerancia pri priehybe výrobku vplyvom pnutia použitého materiálu je ± 4 mm na 1 bežný meter

 

- rozmerové tolerancie výrobku : do 600 mm vrátane (výška x šírka ): ±0,5mm, nad 600 mm (výška x šírka ): ± 1 mm

 

- maximálne a minimálne rozmery výrobku sú ovplyvnené technickými možnosťami

používaných strojov a zariadení, ako aj rozmermi používaných materiálov.

 

- Frézované diely môžu byt najviac1200 mm široké a 2700 mm dlhé.

- Hotové výrobky zalisované fóliou môžu byt najviac 1120 mm široké a 2480 mm dlhé.

 

- Rozmer, ktorý je kolmý na smer fólie, nemôže byt väcší než 1120 mm.

-        

- V prípade dielcov malých rozmerov je potrebné rozmer konzultovať.

 

- Pri modeloch B7, B 10, C 7, C 10, D7, D 8, D 12, E 12, E 10 prosíme uvádzať či je model pravý alebo ľavý.

-        

- V prípade, že objednaný rozmer dvierok technicky neumožňuje  vyfrézovať stredovú frézu, budú predmetné dvierka vyrobené v hladkom prevedení ako model A7 - frézovaný len okraj - hrana dvierok.

-

- Smer vlákien na fólii (kresba dreviny ) u dvierok je podľa druhu fólií, prípadne podla požiadaviek

-        

- Smer vlákien na fólii (kresba dreviny ) u šuplíkov je štandardne po výške ( zvisle )bez prirážky alebo po šírke (vodorovne), podľa požiadaviek zákazníka

 

- Požadovaný smer vlákien u šuplíkov je nutné vyznačiť v objednávke !!!

-        

- Dvierka sú vyrábané a dodávané ako polotovary. To znamená, že sú bez otvorov pre závesy a úchytky

.

2. Použitie

- dvierka sa používajú v nábytkárskom priemysle ako kuchynské dvierka, čelné plochy vstavaných skríň, dvierka predsieňových, spálňových zostáv, detských izieb

a kancelárskych priestorov.

 

- výhodou je tvarová stálosť, farebná stálosť a veľké množstvo kombinácií dezénov

a frézovaných profilov, jednoduchá montáž a údržba

 

3. Údržba

- Povrch kuchynských dvierok je možné čistiť vlažnou vodou s pridaním bežných

saponátových prostriedkov bez obsahu piesku, prášku alebo iných drobných čiastočiek, ktoré by mohli plochu doškriabať. Dvierka je nutné umývať a utierať jemnou handričkou. alebo hubkou bez drsného povrchu. Prípadné škvrny odporúčame nenechať zaschnúť a čo najskôr umyť vlažnou vodou s pridaním saponátových prostriedkov. Dvierka nie je možné čistiť chemickými prostriedkami (riedidlá a pod.), ktoré reagujú s PVC a narušujú jeho štruktúru. Pri užívaní je nutné vyvarovať sa zatečeniu vody do miest, kde je

odhalený materiál MDF ( otvory pre pánty alebo úchytky, otvory pre sklo atď.).

K poškodeniu povrchovej úpravy fólie nastane aj pri mechanickom namáhaní ako

škrabaní alebo utieraní zvýšeným tlakom predmetmi s ostrým alebo drsným povrchom.

 

Parné alebo vodné vysokotlaké zariadenia nie sú vhodné na čistenie fóliovaných

nábytkových povrchov. Fóliované dvierka sú odolné voči teplote 90° - 100° C

. Vzhľadom k uvedenej hranici odporúčame inštalovať pri vstavaných spotrebičoch

, teplovzdušných

rúrach, griloch a pod. bočné a spodné ochranné kovové lišty zabraňujúce pôsobeniu

tepla priamo na dvierka v ich blízkosti. Vplyv tepla odporúčame zmierniť aj zväčšením

vzdialenosti od tepelného zdroja na 18-20 mm zboku a v prípade pod vstavanou rúrou na 30 mm. U dvierok, ktoré sú inštalované vedľa zariadení, ktoré prekračujú teplotu 90°-100° C alebo sú inštalované nesprávne (chýbajúca ventilácia) , nedodržanie hore

uvedených pokynov môže dôjsť k odlepovaniu fólie a nevzťahuje sa na ne reklamácia.

 

4. Skladovanie

- Kuchynské dvierka musia byt u výrobcu ako aj u odberateľa skladované v suchých,

krytých priestoroch a musia byt chránené voči prachu a poveternostným vplyvom(

slnečnému žiareniu dažďu, mrazu a pod.).

- Dvierka sa ukladajú plošne na palety alebo ploché podložky tak, aby nedošlo k ich

prehnutiu alebo skriveniu. Jednotlivé dvierka musia byt preložené mäkkým prekladovým materiálom aby nedošlo k poškodeniu povrchu

.

5. Expedícia

- Spôsob dodania, prebratia a zodpovednosti za vady ako aj postupu pri uplatnení

a riešení príp. reklamácií sú riešené v Obchodných podmienkach pre predaj

kuchynských dvierok spoločnosťou OSMOSA, s.r.o, Hlavná 1, Diakovce 925 81

 

 

                                                                                   1.1.2012