Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov zákazníkov

Informácia o spracovaní osobných údajov


Vzhľadom k tomu, že:


Odoslaním svojej požiadavky v kontaktnom formulári prevádzkovateľovi potvrdzujem, že som dovŕšil/a 16 rokov a ako dotknutá osoba udeľujem súhlas so spracúvaním svojich následných osobných údajov: meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo( ďalej aj „ osobné údaje „ ), ktoré sú úplné, pravdivé, správne a aktuálne, spoločnosti OSMOSA s.r.o., Hlavná 1, 925 81 Diakovce, IČO : 34151567 zapísaná v obchodnom registri vedenom okresným súdom Trnava, oddiel: sro, vložka č. 16030T(ďalej aj „OSMOSA, s.r.o.“)ak prevádzkovateľovi. Súhlas so spracovaním osobných údajov udeľujem na účel kontaktného formulára, ktorý zahŕňa poskytovanie kvalitných obchodno-informačných služieb prevádzkovateľom, prostredníctvom reakcií k požiadavkám a žiadostiam dotknutých osôb zadaných v kontaktnom formulári. Som si vedomý/vedomá, že právnym základom spracúvania osobných údajov na uvedený účel je môj súhlas. Tento súhlas udeľujem na dobu od jeho udelenia do poskytnutia reakcie prevádzkovateľom na požiadavku odoslanú prostredníctvom kontaktného formulára. Týmto beriem na vedomie, že osobné údaje budú poskytované nasledovným príjemcom: OSMOSA s.r.o., Hlavná 1, 925 81 Diakovce, IČO : 34151567 zapísaná v obchodnom registri vedenom okresným súdom Trnava, oddiel :s.r.o., vložka č. 16030T, týmto tiež vyhlasujem, že mi boli poskytnuté všetky informácie a zároveň som bol/a poučený/á a som si vedomý/á svojich práv podľa platných a účinných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov, a to zahŕňajúc: (I) právo požadovať obchodné meno prístup k osobným údajom, (II)právo na opravu osobných údajov, (III)právo na vymazanie osobných údajov, (IV)právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (V)právo namietať spracúvanie osobných údajov, (VI) právo na prenosnosť osobných údajov a taktiež(VII)právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že súhlas poskytujem slobodne, dobrovoľne a vážne a som si vedomý/á toho, že uvedený súhlas so spracúvaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať a to napr. týmito spôsobmi: prostredníctvom tel. 0907 788 697, prostredníctvom e-mailu : osmosa@osmosa-diakovce.sk, alebo aj poštou na adrese sídla spoločnosti OSMOSA s.r.o., Hlavná 1, 925 81 Diakovce, týmto potvrdzujem, že som si vedomý/á toho. Že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.


Odoslaním svojej požiadavky v kontaktnom formulári prevádzkovateľovi zároveň potvrdzujem, že som sa oboznámil/a s informáciami o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom pre účely kontaktného formulára a porozumel/a som im v celom rozsahu.


Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom pre účely kontaktného formulára


Poskytované podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/EU ( všeobecné nariadenie o ochrane údajov), v účinnom znení odo dňa25.05.2018(ďalej aj „ nariadenie GDPR“ )a podľa zákona č. 18/2018 z.Z O ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v účinnosti znení odo dňa 25.05.2018( Ďalej aj Zákon o ochrane osobných údajov“).


S účinnosťou odo dňa 25.05.2018 sú všetky osobné údaje spracúvané v súlade s nariadením GDPR.


Týmto beriem na vedomie, že webová stránka prevádzkovaná v mene : OSMOSA s.r.o., Hlavná 1, 925 81 Diakovce, IČO : 34151567 zapísaná v obchodnom registri vedenom okresným súdom Trnava, oddiel: sro, vložka č. 16030T(ďalej aj „OSMOSA, s.r.o.“)nie je priamo určená osobám, ktoré samostatne nemôžu prevádzkovateľovi účinne udeliť súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.


Od momentu, ako udelíte súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely zasielania reakcií k vašim požiadavkám zadaným prostredníctvom kontaktného formulára nachádzajúceho sa na webovom sídle spoločnosti OSMOSA, s.r.o., spoločnosť OSMOSA, s.r.o. ako prevádzkovateľ , spracúva osobné údaje týkajúce sa vašej osoby maximálne v následnom rozsahu:

 • Meno a priezvisko
 • Adresa
 • E-mailová adresa
 • Tel. číslo

(údaje uvedené v bodoch 1) až 4)vyššie ďalej spoločne aj „osobné údaje „), a to v súlade s nariadením GDPR.


Informácie ohľadom spracúvania osobných údajov v mene OSMOSA, s.r.o. podľa nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov


Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa


Prevádzkovateľom, v mene ktorého sa osobné údaje spracúvajú, je spoločnosť OSMOSA s.r.o., Hlavná 1, 925 81 Diakovce, IČO : 34151567 zapísaná v obchodnom registri vedenom okresným súdom Trnava oddiel :sro, vložka č. 16030T

 

Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania osobných údajov


OSMOSA s.r.o., ako prevádzkovateľ, osobné údaje v rozsahu, v akom boli Vami, ako dotknutou osobou, poskytnuté, spracúva pre nasledovné účely

 • Účel kontaktného formulára, ktorý zahŕňa poskytovanie kvalitných obchodno-informačných služieb OSMOSA s.r.o., ako prevádzkovateľa, prostredníctvom reakcií k požiadavkám a žiadostiam dotknutých osôb zadaných v kontaktnom formulári. Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas, v prípade, že klient poskytne e-mailovú adresu a vyjadrí súhlas so spracovaním svojich osobných údajov pre účely zasielania reakcií k požiadavkám klienta, ako dotknutej osoby, zadaných prostredníctvom kontaktného formulára nachádzajúceho sa na webovom sídle spoločnosti OSMOSA s.r.o. ako prevádzkovateľa (čl. 6 ods.1 písm. A).
 • Zabezpečiť dodržiavanie zásady minimalizácie údajov. Právnym základom spracúvania osobných údajov je teda kompatibilné ďalšie spracúvanie osobných údajov (č. 5 ods.1 písm. B) v spojení s článkom 89 ods.1 nariadenia GDPR).
 • Účel vybavovania žiadostí prevádzkovateľom, OSMOSA s.r.o. právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem spoločnosti OSMOSA s.r.o.(čl. 6 ods.1 písm. F)

 

Kategórie dotknutých osôb


OSMOSA s.r.o. ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje klientov, dotknutých osôb, ktorí zadali svoju požiadavku prostredníctvom kontaktného formulára nachádzajúceho sa na webovom sídle spoločnosti OSMOSA s.r.o.


Oprávnené záujmy, ktoré sleduje spoločnosť OSMOSA s.r.o. ako prevádzkovateľ


V oblasti vybavovania žiadostí dotknutých osôb, OSMOSA s.r.o. svoj oprávnený záujem vidí v možnosti preukázať súlad postupov s požiadavkami nariadenia GDPR. Právnym základom spracúvania osobných údajov v mene OSMOSA s.r.o. na účel vybavovania žiadostí dotknutých osôb je tak oprávnený záujem OSMOSA s.r.o. a to podľa príslušného článku nariadenia GDPR a príslušného ustanovenia zákona o ochrane osobných údajov, za predpokladu, že v danom prípade nad takýmto záujmom OSMOSA s.r.o. neprevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov.


Poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť súhlas so spracúvaním osobných údajov


V prípade záujmu dotknutej osoby na tom, aby mu prevádzkovateľ OSMOSA s.r.o. zasielala reakcie na jej žiadosti a požiadavky, je dotknutá osoba povinná poskytnúť spoločnosti OSMOSA s.r.o., ako prevádzkovateľovi, aspoň svoju e-mailovú adresu a udeliť súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely zasielania reakcií k požiadavkám klienta, ako dotknutej osoby, zadaných prostredníctvom kontaktného formulára nachádzajúceho sa na webovom sídle spoločnosti OSMOSA s.r.o., inak nie je zo strany OSMOSA s.r.o možné na takúto požiadavku dotknutej osoby reagovať.


Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov


Predpokladá sa že osobné údaje spracúvané v mene OSMOSA s.r.o. ako prevádzkovateľa, na účel priameho marketingu budú poskytnuté nasledovným príjemcom:
Účtovníčka : HIS-Point, s.r.o. Partizánska 8, 927 00 Šaľa, v zastúpení : Ing. Helena Botková, konateľ.


Prenos osobných údajov do tretej krajiny


Osobné údaje spracúvané v mene OSMOSA s.r.o. ako prevádzkovateľa na účel zasielania reakcií k požiadavkám klienta, ako dotknutej osoby, ktorí zadali svoju požiadavku prostredníctvom kontaktného formulára nachádzajúceho sa na webovom sídle spoločnosti OSMOSA s.r.o. nebudú prenášané mimo priestor EÚ/EPH, teda nebudú prenášané do žiadnej tretej krajiny.


Doba uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na určenie doby spracúvania osobných údajov


Osobné údaje budú spracúvané do doby, kým nepominie účel spracúvania osobných údajov, na ktorý boli získané, najneskôr však do doby, keď nebude právny základ spracúvania osobných údajov podľa nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.
OSMOSA s.r.o. ako prevádzkovateľ, pri spracúvaní osobných údajov v mene OSMOSA s.r.o nevyužíva žiadny z postupov automatizovaného individuálneho rozhodovania, ani profilovanie.


Informácie o ďalších právach klientov, ako dotknutých osôb, podľa platných a účinných právnych predpisov a informácia o postupoch výkonu práv klientov, ako dotknutých osôb, podľa ustanovení zákona o ochrane osobných údajov Za predpokladu dodržania podmienok stanovených platnými a účinnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov podľa nariadenie GDPR a podľa zákona o ochrane osobných údajov máte, ako dotknutá osoba, nasledovné práva:


Právo požiadať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa týkajú, podľa článku 15 nariadenia GDPR:


Dotknutá osoba má právo získať od OSMOSA s.r.o. ako prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:

 • Účely spracovania
 • Kategórie dotknutých údajov
 • Príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté
 • Ak je to možné predpokladaná doba uchovávania osobných údajov ,alebo ak to nie je možné, kritériá na jej určenie
 • Existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takému spracúvaniu
 • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu
 • Ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj

OSMOSA s.r.o. ako prevádzkovateľ, poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.
Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiada o iný spôsob. Právo získať kópiu nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.